Điều khoản dịch vụ

Việc Khách hàng truy cập đọc sách hay online trên Docsach24.com thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều khoản dịch vụ trong Thỏa thuận này. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận, vui lòng không sử dụng dịch vụ đọc sách và ebook online do chúng tôi cung cấp

Docsach24.com có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung Thỏa thuận vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và Khách hàng phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung của chúng tôi thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này.
Việc quý khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ trên website docsach24.com sau khi chúng tôi bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng Khách hàng đã đọc và đồng ý tuân theo những sửa đổi.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.