Hiện đại

Là những truyện được xây dựng trên bối cảnh thời hiện đại, tức là thời đại chúng ta đang sinh sống

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Phi Yến

9 tác phẩm

Vô Danh

7 tác phẩm

Tào Đình

6 tác phẩm