Hiện đại

Là những truyện được xây dựng trên bối cảnh thời hiện đại, tức là thời đại chúng ta đang sinh sống

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Vô Danh

11 tác phẩm

Ân Tầm

11 tác phẩm

Phi Yến

10 tác phẩm