Đô thị tình duyên

Đô thị tình duyên: là những truyện có chi tiết sinh hoạt bình dị, không có quá nhiều biến cố, mà chỉ đơn giản là thuận lại một đoạn nhân duyên giữa chốn thành thị

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Phi Yến

10 tác phẩm

Ân Tầm

5 tác phẩm

Nghê Đa Hỉ

4 tác phẩm